در ابتدا فقط از الياف شيشه به عنوان تقويت كننده در اين فرآيند استفاده مي‌شد ولي امروزه براي قطعات با استحكام بالا از الياف كربن و براي قطعات چقرمه و سبك از الياف آراميد استفاده مي‌شود.

در ابتدا فقط از الياف شيشه به عنوان تقويت كننده در اين فرآيند استفاده مي‌شد ولي امروزه براي قطعات با استحكام بالا از الياف كربن و براي قطعات چقرمه و سبك از الياف آراميد استفاده مي‌شود. اين الياف به شكلهاي فيلامنت تنها، رشته‌اي، پارچه و نوارهاي بافته و نبافته مي‌توانند استفاده شوند.
پلي استرها و وينيل استرها بدليل قيمت پايين، خواص خوب مكانيكي و شيميايي، بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در برخي قطعات نظامي و هوافضايي از رزين اپوكسي استفاده مي‌شود. سيليكونها، فنوليكها و پلي ايميدها محدود به كاربرد ويژه الكتريكي يا دماي بالا مي‌باشند.
انتخاب يك رزين خاص در يك سيستم مشخص بستگي به شرايط فرآيند، الزامات پخت و خواص فيزيكي مورد نظر دارد. ويسكوزيته و تاريخ مصرف سيستمهاي مخلوط با كاتاليست از نظر فرآيندي داراي اهميت فراواني است. زمان ژل شدن و رفتار جريان نيز متغيرهاي مهمي محسوب مي‌شوند. براي خيس خوردگي الياف و خروج هواي محبوس، ويسكوزيتة پايين رزين الزامي است.
اگرچه رزينهاي گرماسخت در فرآيند رشته پيچي متداول هستند، ولي تحقيق و توسعه در بكارگيري ماتريسهاي گرمانرم نيز در اين فرآيند پيشرفتهاي خوبي داشته است و قطعات حاصله خواص ممتازي از خود نشان داده‌اند.

عمده‌ترين عوامل مؤثر بر خواص قطعات تهيه شده به روش رشته پيچي عبارت است از:
- درصد رزين و توزيع آن
- كشش به هنگام پيچش الياف
- شرايط الياف آغشته شده
- پهناي نوار الياف مورد استفاده
- آرايش الياف
- سيكل پخت
جدا كردن تأثير هركدام از عوامل فوق دشوار است و به هم مربوط مي‌باشند.

فروشگاه ایران کامپوزیت، ارائه کننده محصولات الیاف شیشه و الیاف کربن

گالری

Template Design:Dima Group